Vedtekter

 

§ 1. Klubbens høyeste organ skal være generalforsamlingen. Stemmerett på generalforsamlingen har hvert medlem med kvittering for betalt medlemskontingent innen 1.mars. En stemme pr. vogn.

§ 2.  Styret skal bestå aven leder og to andre medlemmer og ett varamedlem. Funksjonstiden for leder og de øvrige styremedlemmer er to år. Varamedlem velges for ett år. Styremedlemmer og varamedlem kan gjenvelges. Generalforsamlingen velger styremedlemmer og varamedlemDen valgte leder er fungerende leirsjef.

§ 3. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 1. juni. Innkalling til generalforsamling med tilhørende saksliste og saksdokumenter skal sendes samtlige medlemmer senest 14 dager forut for generalforsamlingenSaker som et medlem ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsettes skriftlig for styret senest 1 uke før generalforsamlingen. Slike saker vil bli behandlet under punkt "Andre saker". Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent innen 1. mars kan ikke fremme saker for styret.

§ 4. Generalforsamlingen ledes av leder i styretSamtlige beslutninger i såvel generalforsamling som medlemsmøte gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet når det gjelder valgavgjøres saken ved loddtrekning.

§ 5. Klubbens medlemskontingent fastsettes av styret. Kontingenten skal være betalt innen 1. mars.

§ 6. Klubbens virksomhet er basert på felles innsats hvor samtlige forplikter seg til å yte sin andel av arbeid som styret måtte pålegge medlemmene.

§ 7. Beslutning om evt. oppløsning av klubben gjøres av generalgeneralforsamlingen. Klubbens evt. økonomiske midler skal overlates til humanitære formål eller trafikksikrende tiltak.

§ 8. Ved evt. tvist mellom et medlem og styret, kan medlemmet sende inn skriftlig klage som tas opp på kommende generalforsamling eller et medlemsmøte.


Vedtatt på generalforsamling 1. mai 2004

 

Resultat24 AS bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse.  Les mer om personvern her.